Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Studsgård Vandværk torsdag den 30. marts 2023 kl.18 i Studsgård Minihal

Vi starter med spisning og generalforsamlingen afholdes umiddelbart herefter

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Godkendelse af stemmeberettigede.
2. Valg af dirigent.
3. Aflæggelse af beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge regnskabet.
6. Behandling af indkomne forslag.
Carsten Markussen har d. 28/2 fremsendt følgende forslag:
Jeg stiller forslag om at bestyrelsen skal gøre alt hvad de kan for at imødegå at vi har pesticidrester i vores drikkevand. Jeg stiller dette forslag på baggrund at nu to år i træk har analysator vist rester af nedbrydningsrester fra pesticider. Det bør undersøges om endnu en dyb boring kan skaffe nok rent drikkevand til vandværkets kunder og andelshavere, hvis dette er tilfældet, pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at sætte gang i at få lavet endnu en boring.
7. Budget for det efterfølgende regnskabsår – herunder fastsættelse af afgifter – der godkendes efter generalforsamlingens eventuelle ændringer, sammen med eventuelle korrektioner af budgettet af indeværende år.
8. Valg af formand (lige år).
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to lige år og to ulige år).
10. Valg af to suppleanter (hvert år).
11. Valg af revisor (hvert år).
12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6 skal være formanden i hænde 1. marts. Sådanne forslag skal fremlægges mundtligt af forslagsstilleren eller en af ​​denne udpegede andelshaver.

Regnskab og budget foreligger til gennemsyn senest 14 dage før generalforsamlingen på vandvær-ket og kan besigtiges ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem.

Studsgård vandværk vil være vært med smørrebrød kl. 18. Vi afholder herefter den ordinære generalforsamling jfr. vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og Borgs Bryghus vil afholde ølsmagning. Erik vil gennemgå de forskellige gode øl der bliver fremstillet på hans lille lokale bryggeri i Studsgård.

Ønsker man ikke at deltage ved spisningen, så kan man selvfølgelig møde op til selve generalfor-samlingen.

OBS! Tilmelding til spisning obligatorisk på mail: sekretaer@studsgaardvand.dk eller telefon 40 17 34 06, senest tirsdag den 21. marts

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen