Vedtægter

Vedtægter for Studsgård Borgerforening

 

 

§1.
Foreningens navn er: Studsgård Borgerforening.

§2.
Foreningen omfatter Studsgård by og omegn, og optager som medlemmer enhver

borger med tilknytning hertil

§3.
Foreningens formål er på det bedste at varetage byens interesser samt ved sammenkomster o.l. at vække interesse for byens trivsel.

§4

Indmeldelse sker ved indbetaling af det på generalforsamlingen fastsatte

kontingent til et af bestyrelsesmedlemmerne eller på foreningens konto. Kontingentet gælder for kalenderåret for indbetaling og giver stemmeret til årets generalforsamling.


§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6

Regnskabet er kalenderåret, og den ordinære generalforsamling afholdes

senest 6 uger efter årets afslutning, og indvarsles mindst 10 dage forud ved bekendtgørelse

gennem offentlig tilgængelige medier (fx avis, radio og/eller internet)

Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Alle har tale-ret på

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

5. Valg af bilagskontrollant

6. Fastsættelse af årskontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. eventuelt.

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

§7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, dersom mindst ¼ af medlemmerne kræver det.

§8.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, og almindelige sager afgøres ved simpelt flertal. Et hvert medlem samt dets ægtefælle er stemmeberettiget. Lovændringer, såvel som ophævelse af foreningen, kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer ved en generalforsamling, der skal have haft vedkommende sag på dagsordenen.


§9

Foreningens ophævelse kan kun ske på to hinanden efterfølgende ekstra ordinære generalforsamlinger afholdt med mindst en måneds og højest 6 ugers mellemrum, og indkaldt efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

På dagsorden skal indgå følgende punkter:

1. valg af dirigent

2. afstemning om foreningens nedlæggelse

3. afstemning om anvendelse af foreningens formue og ejendele til gavn for byen og byens borgere.


§ 10.
Formanden og kasserer tegner foreningen. Dog indtræder næstformanden med formandens rettigheder ved dennes fravær.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt.
Bestyrelsen opkræver kontingent.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken foreningen alene hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlem
mer har ikke økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over medlemsbidrags- og kontingentforpligtigelse.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 


Godkendt på foreningens generalforsamling 2015