Vedtægter

Vedtægter for Studsgård Borgerforening

 


§1. Foreningens navn er Studsgård Borgerforening.

§2. Foreningen omfatter Studsgård by og omegn.
Enhver med tilknytning hertil kan blive optaget som medlem i foreningen.

§3. Foreningens formål er at varetage byens interesser samt ved sammenkomster o.l. at vække interesse for byens trivsel.

§4. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Indbetalingen sker til et af bestyrelsesmedlemmerne eller på foreningens konto. Medlemskabet gælder herefter kalenderåret ud, og det giver stemmeret til årets generalforsamling.

§5. Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne samt ved slettelse hvis kontingent ikke er betalt senest den 1. april.

§6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§7 Regnskabet følger kalenderåret, og den ordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter årets afslutning, og indvarsles mindst 10 dage forud ved bekendtgørelse gennem offentlig tilgængelige medier (fx avis, radio, mail og/eller internet). Kun foreningens medlemmer har stemmeret, men alle har ret til at tale på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af bilagskontrollant.
6. Fastsættelse af årskontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§8.Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleant(en/erne) vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Hvis flere suppleanter vælges, rangordens de efter stemmetal, så den med flest stemmer er 1. suppleant osv.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) kræver skriftlig, hemmelig opstilling og afstemning, når blot ét medlem forlanger dette. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i alle forhold i dennes sted. I tilfælde af, at bestyrelsesposter bliver ledige, indtræder de(n) valgte suppleant(er) – i rækkefølge efter stemmetal på generalforsamlingen. Suppleanter indgår i de afgåedes turnus.
Desuden vælges 1 bilagskontrollør. Valget gælder for 1 år ad gangen.


§9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes dersom minimum ¼ af medlemmerne kræver det.

§10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, og almindelige sager afgøres ved simpelt flertal. Ethvert medlem samt dets ægtefælle er stemmeberettiget. Lovændringer, såvel som ophævelse af foreningen, kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer ved en generalforsamling, der skal have haft vedkommende sag på dagsordenen.

§11.Foreningens ophævelse kan kun ske på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med mindst en måneds og højest 6 ugers mellemrum. Indkaldelse skal ske efter samme regler som den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

På dagsorden skal indgå følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Afstemning om foreningens nedlæggelse.
3. Afstemning om anvendelse af foreningens formue og ejendele til gavn for byen og byens borgere.

§12. Formanden og kassereren tegner foreningen. Dog indtræder næstformanden med formandens rettigheder ved dennes fravær. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen opkræver kontingent. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken foreningen alene hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over medlemsbidrags- og kontingentforpligtigelse. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


Vedtaget Generalforsamling 9 februar 2024